copyright © 2022 Pravda Media
1.1 Algemene voorwaarden op de website www.pravdamedia.nl zijn van toepassing op alle producten of diensten van Pravda Media, gevestigd te Stad aan 't Haringvliet.

1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing als uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn.

2.1 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

2.2 Indien binnen de vermelde termijn niet is betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever dient verder alle redelijke kosten die Pravda Media maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder te vergoeden. Pravda Media zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening brengen, tenzij de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn.

2.3 Als facturen van Pravda Media herhaaldelijk te laat zijn betaald heeft Pravda Media het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

2.4 Indien opdrachtgever tegen een factuur niet binnen 1 week na dagtekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt of betwist bij Pravda Media, wordt opdrachtgever geacht met de betreffende factuur akkoord te zijn gaan.

3.1 Alle genoemde bedragen van offertes en facturen zijn exclusief (21%) BTW, tenzij volgens de belastingdienst andere normen worden gehanteerd voor desbetreffende dienst.

3.2 Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen door de offerte te ondertekenen en te retourneren aan Pravda Media of door een reply op de offerte als deze per email is aangeleverd.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pravda Media het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

5. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden die niet aan Pravda Media kunnen worden toegerekend, voorzien of onvoorzien, waardoor Pravda Media niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen elektriciteit storingen, software fouten etc. voor zover Pravda Media daardoor in haar dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Pravda Media aan hun verplichtingen maar ook extreme weer- en verkeersomstandigheden, een epidemie of pandemie.

6. Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Pravda Media de opdrachtgever tijdig inlichten.

7.0 Om de montage van een videoproductie qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een methode in 3 stappen aangehouden.

7.1 De ruwe montage: Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script/plan gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant geeft feedback over structurele en inhoudelijke aanpassingen.

7.2 De montage: Aan de hand van de feedback, beschreven in 7.1, wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie wordt tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities, etc.)

7.3 Final: De editor past de montage n.a.v. de feedback, beschreven in 7.2, aan en de productie is hiermee tot alle tevredenheid tot stand gekomen. Als na de final versie nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht.

8. Ruw materiaal wordt niet beschikbaar gesteld. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Pravda Media naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

9. Door Pravda Media verstrekte ideeën en synopsis betreffende tv-programma's of documentaires, blijven eigendom van Pravda Media en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd. Omroepen en productiebedrijven, zijn niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

10. Niets uit de uitgaven van boeken van Ron Broekhart, mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Pravda Media.

11.1 Op elke opdracht tussen Pravda Media en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen Pravda Media en opdrachtgever dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij Pravda Media. Pravda Media zal zorgdragen voor een adequate afwikkeling van het geschil. Mochten partijen er onderling niet uitkomen dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

12. Voor werkzaamheden in opdracht wordt vanaf woonplaats Pravda Media een reiskostenvergoeding gehanteerd van 0.25 per kilometer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N